کودکانه

اطلاعات عمومی داستان های کودکانه -شعر

هنگام سحر
زنبور عسل
گل را از شادي
مي كند بغل

با مهرباني
دانه شبنم
بيدار ميكند
گلها را كم كم

شيره گل،در
كاسه بلور
صبحانه اي خوب
براي زنبور

با بال زرّين
مي پرد هر سو
عسل مي سازد
درون كندو

خانه اش دارد
هزاران اتاق
هرگوشه آن
تميز و براّق

هر صبح روشن
در فصل بهار
مي بيني او را
گرم كار و كار

سلام ميكند:
ويزوويزوويز
صبح تو بخير
زنبور عزيز!
شاعر : صفورا نيرّي

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:55  توسط علی رنج بران  |